Aktuality

 

 • Metodický list k zápočtu ke stažení zde: AMVD – Metodický list
 • Podrobnější zadání zápočtu CÍLOVÉ SKUPINY:
  • PPT či odkaz na PREZI zaslat e-mailem vyučujícímu nejpozději v neděli 19. 5. 2019,
  • délka min. 5 minut, max. 10 minut,
  • metoda: výklad (přednáška),
  • pomůcka: PowerPoint, Prezi či jiný prezentační software,
  • obsah:
   • představení cílové skupiny a jejích charakteristik s ohledem na její vzdělávání,
   • zhodnocení cílové skupin z hlediska výhod (kladné stránky, přednosti) a nevýhod (slabé stránky, rizika) – obojí z hlediska vzdělávání dospělých,
   • (lektorské tipy pro práci s touto cílovou skupinou – volitelně),
   • závěrečné shrnutí.

Zdroje a materiály k předmětu

 

1. Klasifikace metod vzdělávání dospělých


2. Přednáška a její aplikace ve vzdělávání dospělých, nástroje pro zvýšení efektivity přednášky


3. Diskusní metody a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých


4. Demonstrování a instruktáž a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých


5. Inscenační metody a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých


6. Skupinová práce a její aplikace ve vzdělávání dospělých


7. Metody zaměřené na řešení problémů a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých


8. Metody zaměřené na rozvoj kreativního myšlení a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých


9. Interaktivní a aktivizační metody a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých


10. Další metody vzdělávání dospělých


11. Tvorba učebních pomůcek ve vzdělávání dospělých


12. Práce s učebními pomůckami ve vzdělávání dospělých


13. Práce s didaktickou technikou ve vzdělávání dospělých

Anotace předmětu

 

AAN120041 / APLIKACE METOD VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
ANPR / Bakalářské studium
2018/2019
PhDr. Tomáš Langer
LS 2/1; povinný předmět
Z / 4 kredity

Předmět se věnuje představení základních metod vzdělávání dospělých a možností jejich aplikace v praxi formálního a neformálního vzdělávání dospělých. Důraz je kladen nejen na tradiční, ale i interaktivní a aktivizační metody využívané nejčastěji v praxi dalšího vzdělávání.

Charakteristika obsahu předmětu:

 1. Klasifikace metod vzdělávání dospělých
 2. Přednáška a její aplikace ve vzdělávání dospělých, nástroje pro zvýšení efektivity přednášky
 3. Diskusní metody a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých
 4. Demonstrování a instruktáž a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých
 5. Inscenační metody a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých
 6. Skupinová práce a její aplikace ve vzdělávání dospělých
 7. Metody zaměřené na řešení problémů a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých
 8. Metody zaměřené na rozvoj kreativního myšlení a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých
 9. Interaktivní a aktivizační metody a jejich aplikace ve vzdělávání dospělých
 10. Další metody vzdělávání dospělých
 11. Tvorba učebních pomůcek ve vzdělávání dospělých
 12. Práce s učebními pomůckami ve vzdělávání dospělých
 13. Práce s didaktickou technikou ve vzdělávání dospělých

Povinná literatura:

 • LANGER, Tomáš. Moderní lektor. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0093-4.
 • HELCL, Zdeněk. Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4770-5.
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4152-9.

Doporučená literatura:

 • BEERMANN, Susanne a Monika SCHUBACH. Hry na semináře a workshopy.
  66 kreativních her
  . Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2964-0.
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Profesionalizace lektorů jako cesta ke zvýšení kvality dalšího vzdělávání. Praha: NÚV, 2013. Dostupné na: http://www.nuv.cz/t/profesionalizace-lektoru-jako-cesta-ke-zvyseni-kvality.
 • DVOŘÁKOVÁ Miroslava a Tomáš LANGER. Cesty profesionalizace andragogické práce. Andragogika. Roč. 2012, č. 3, s. 5–6. ISSN 1211-6378.
 • DVOŘÁKOVÁ Miroslava (a Tomáš LANGER). Za oponou vzdělávání dospělých. Andragogika v praxi. Roč. 2014 a násl. ročníky. ISSN 2336-5145.
 • KAZÍK, Petr. Rukověť dobrého interního lektora: pro efektivní vzdělávání ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0287-7.
 • KLEIN, Zamyat M. 100 kreativních metod a her na semináře a workshopy. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4023-2.
 • KLIPPERT, Heinz. Nápadník aktivit pro trénink komunikace a komunikačních kompetencí. Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0126-5.
 • KOTRBA, Tomáš a Lubor LACINA. Aktivizační metody ve výuce. Příručka moderního pedagoga. 3. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2015. ISBN 978-80-7485-043-1.
 • LANGER, Tomáš. Určuje kvalitu vzdělávání pouze lektor? Praha: NÚV, 2013. Dostupné na: http://www.nuv.cz/t/urcuje-kvalitu-vzdelavani-pouze-lektor.
 • LAWSON, Karen. The Trainer´s Handbook. 3rd updated edition. San Francisco: Pfeiffer, 2009. ISBN 978-0-470-40304-4.
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.
 • MEDLÍKOVÁ, Olga. Lektorské dovednosti. Manuál úspěšného lektora. 2. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4336-3.
 • MINTON, David. Teaching Skills in Further and Adult Education. 3rd Edition. London: Thomson Learning, 2005. ISBN 978-1-84480-140-4
 • MÜLLER, Horst. Myšlenkové mapy. Jak zlepšit své myšlení, paměť, koncentraci a kreativitu. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-5057-6.
 • ROGERS, Alan a Naomi HORROCKS. Teaching Adults. Fourth Edition. Berkshire: Open University Press, 2010. ISBN 978-0-33-523539-1.
 • SVOBODA, Jiří. Kniha pro lektory. Metodická příručka lektorských dovedností. Praha: 1. VOX, 2013. ISBN 978-80-87480-12-0.
 • ŠERÁK, Michal a Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Kapitoly z teorie a praxe vzdělávání dospělých. Praha: ČZU, 2009. ISBN 978-80-213-2001-7.
 • TRDÁ, Jana. Lektorské finty. 2. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3675-4.

Elektronické zdroje:

Zápočet:

Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné splnění všech následujících zadání:

 • Praktické předvedení vybrané vzdělávací metody v délce trvání 15–20 minut, vč. rozboru metodiky a diskuse.
 • Odevzdání metodického listu k vybrané metodě (podle dodané šablony).
 • Prezentace aplikace vybraných metod vzdělávání dospělých na konkrétní cílovou skupinu v délce trvání 10 minut, vč. zdůvodnění a diskuse. Prezentace proběhne před studenty s podporou prezentace ve formátu PowerPoint, Keynote nebo Prezi.

Témata obou podmínek pro udělení zápočtu budou předem konzultována a schválena vyučujícím.
Podmínky pro udělení zápočtu jsou stejné pro studenty prezenčního i kombinovaného studia.
Prerekvizitou předmětu AAN120041 Aplikace metod vzdělávání dospělých je předmět AAN120040 Didaktika dospělých.