Aktuality

Nejsou k dispozici.

Zdroje a materiály k předmětu

 

1. Základní pojmy didaktiky, činitelé didaktického procesu


2. Androdidaktické principy


3. Vzdělavatel dospělých a jeho role ve vzdělávacím procesu


4. Účastníci vzdělávání dospělých


5. Cíle ve vzdělávání dospělých


6. Obsah vzdělávání

 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Za oponou vzdělávání dospělých: Scénář. Andragogika v praxi: odborný čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. 2015, č. 4, s. 6–7
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava a Tomáš LANGER. Za oponou vzdělávání dospělých: Scénář II. Andragogika v praxi: odborný čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. 2015, č. 5, s. 4–5
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava a Tomáš LANGER. Za oponou vzdělávání dospělých: Scénář III. Andragogika v praxi: odborný čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. 2015, č. 6, s. 6–8
 • PALÁN, Zdeněk a Tomáš LANGER. Základy andragogiky. Praha: UJAK, 2008
 • ŠERÁK, Michal a Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Kapitoly z teorie a praxe vzdělávání dospělých. Praha: ČZU, 2009

7. Formy vzdělávání dospělých

 • PALÁN, Zdeněk a Tomáš LANGER. Základy andragogiky. Praha: UJAK, 2008
 • ŠERÁK, Michal a Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Kapitoly z teorie a praxe vzdělávání dospělých. Praha: ČZU, 2009

8. a 9. Metody vzdělávání dospělých 1 a 2

 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003
 • PALÁN, Zdeněk a Tomáš LANGER. Základy andragogiky. Praha: UJAK, 2008
 • ŠERÁK, Michal a Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Kapitoly z teorie a praxe vzdělávání dospělých. Praha: ČZU, 2009

10. a 11. Materiální didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých 1 a 2

 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava a Tomáš LANGER. Za oponou vzdělávání dospělých: Kulisy. Andragogika v praxi: odborný čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. 2015, č. 8, s. 7–9
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava a Tomáš LANGER. Za oponou vzdělávání dospělých: Rekvizity I. Andragogika v praxi: odborný čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. 2016, č. 9, s. 6–8
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Za oponou vzdělávání dospělých: Rekvizity II. Andragogika v praxi: odborný čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. 2016, č. 10, s. 8–9. ISSN 2336-5145.
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002
 • ŠERÁK, Michal a Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Kapitoly z teorie a praxe vzdělávání dospělých. Praha: ČZU, 2009

12. Hodnocení ve vzdělávání dospělých

 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava: Hodnocení a evaluace ve vzdělávání dospělých (interní materiál). Dostupné zde
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002
 • ŠERÁK, Michal a Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Kapitoly z teorie a praxe vzdělávání dospělých. Praha: ČZU, 2009

13. Evaluace ve vzdělávání dospělých

 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Evaluace jako nástroj zjišťování kvality v dalším vzdělávání (online). Praha: NÚV, 2013. Dostupné na: http://www.nuv.cz/t/evaluace-jako-nastroj-zjistovani-kvality-v-dalsim-vzdelavani
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002
 • ŠERÁK, Michal a Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Kapitoly z teorie a praxe vzdělávání dospělých. Praha: ČZU, 2009

Anotace předmětu

 

AAN120040 / DIDAKTIKA DOSPĚLÝCH
ANPR / Bakalářské studium
2019/2020
PhDr. Tomáš Langer
ZS 2/–; povinný předmět
Zk / 5 kreditů

Cílem předmětu je představit didaktiku dospělých jako vědeckou disciplínu zabývající se obecně vyučovacím procesem ve (formálním i neformálním) vzdělávání dospělých. Obsahové zaměření disciplíny se odvíjí od představení základních pojmů a postupně se věnuje jednotlivým tématům didaktiky dospělých, jimiž jsou didaktické principy, vzdělavatel a účastník vzdělávání dospělých, cíle vzdělávání, obsah, formy a metody vzdělávání dospělých, materiální didaktické prostředky, hodnocení a evaluace ve vzdělávání dospělých.

Charakteristika obsahu předmětu:

 1. Základní pojmy didaktiky, činitelé didaktického procesu
 2. Androdidaktické principy
 3. Vzdělavatel dospělých a jeho role ve vzdělávacím procesu
 4. Účastníci vzdělávání dospělých
 5. Cíle ve vzdělávání dospělých
 6. Obsah vzdělávání
 7. Formy vzdělávání dospělých
 8. Metody vzdělávání dospělých 1
 9. Metody vzdělávání dospělých 2
 10. Materiální didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých 1
 11. Materiální didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých 2
 12. Hodnocení ve vzdělávání dospělých
 13. Evaluace ve vzdělávání dospělých

Povinná literatura:

 • LANGER, Tomáš. Moderní lektor. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0093-4.
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4152-9.
 • ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4590-9.

Doporučená literatura:

 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Za oponou vzdělávání dospělých. Andragogika v praxi: odborný čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. Od r. 2014, č. 1, s. 3. ISSN 2336-5145.
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava a Tomáš LANGER. Za oponou vzdělávání dospělých: Publikum. Andragogika v praxi: odborný čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. 2014, č. 2–3, s. 4-5. ISSN 2336-5145.
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Za oponou vzdělávání dospělých: Scénář. Andragogika v praxi: odborný čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. 2015, č. 4, s. 6–7. ISSN 2336-5145.
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava a Tomáš LANGER. Za oponou vzdělávání dospělých: Scénář II. Andragogika v praxi: odborný čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. 2015, č. 5, s. 4–5. ISSN 2336-5145.
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava a Tomáš LANGER. Za oponou vzdělávání dospělých: Scénář III. Andragogika v praxi: odborný čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. 2015, č. 6, s. 6–8. ISSN 2336-5145.
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava a Tomáš LANGER. Za oponou vzdělávání dospělých: Kulisy. Andragogika v praxi: odborný čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. 2015, č. 8, s. 7–9. ISSN 2336-5145.
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava a Tomáš LANGER. Za oponou vzdělávání dospělých: Rekvizity I. Andragogika v praxi: odborný čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. 2016, č. 9, s. 6–8. ISSN 2336-5145.
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Za oponou vzdělávání dospělých: Rekvizity II. Andragogika v praxi: odborný čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. 2016, č. 10, s. 8–9. ISSN 2336-5145.
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Za oponou vzdělávání dospělých: Tradiční a alternativní divadlo. Andragogika v praxi: odborný čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. 2016, č. 11, s. 8–9. ISSN 2336-5145.
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Na „jevišti“ vzdělávání dospělých. Andragogika v praxi: odborný čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. 2017, č. 13, s. 6–7. ISSN 2336-5145.
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Na jevišti vzdělávání dospělých: Motivace účastníků vzdělávání. Andragogika v praxi: odborný čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. 2017, č. 14/15, s. 28–29. ISSN 2336-5145.
 • DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Na jevišti vzdělávání dospělých: Průběh a závěr představení. Andragogika v praxi: odborný čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. 2018, č. 16, s. 10–11. ISSN 2336-5145.
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
 • KAZÍK, Petr. Rukověť dobrého interního lektora: pro efektivní vzdělávání ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0287-7.
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.
 • MINTON, David. Teaching Skills in Further and Adult Education. 3rd Edition. London: Thomson Learning, 2005. ISBN 978-1-84480-140-4.
 • PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA. Andragogický slovník. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3960-1.
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.
 • ROGERS, Alan a Naomi HORROCKS. Teaching Adults. Fourth Edition. Berkshire: Open University Press, 2010. ISBN 978-0-33-523539-1.
 • ŠERÁK, Michal a Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Kapitoly z teorie a praxe vzdělávání dospělých. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2009. ISBN 978-80-213-2001-7.
 • Časopis Andragogika v praxi.
 • E-časopis Firemní vzdělávání, www.firemnivzdelavani.eu.

Zkouška:

Zkouška je realizována formou ústního individuálního zkoušení v rozsahu látky uvedené v anotaci předmětu (viz Charakteristika obsahu předmětu).

Podmínky pro udělení zkoušky jsou stejné pro studenty prezenčního i kombinovaného studia.

Videa jsou streamována z portálu Youtube.com.