Aktuality

 • Předmět aktuálně nevyučuji.

Zdroje a materiály k předmětu

 

1. Teoretické základy poradenství ve vzdělávání dospělých

 • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997

2. Psychologické a sociologické aspekty poradenství ve vzdělávání dospělých

 • Témata k psychologii:
  • Psychologie osobnosti: osobnost, temperament, charakter, postoje, emoce, motivace, potřeby
  • Sociální psychologie: socializace, sociální interakace, sociální komunikace, sociální kompetence
  • Vývojová psychologie: mladá, střední a starší dospělost, stáří
  • Vybrané teorie: A. Adler, E. S. Fromm, E. Erikson, A. Maslow, C. R. Rogers, K. Goldstein, V. E. Frankl
 • Témata k sociologii:
  • Pojmy: kultura, společnost, enkulturace, socializace, sociální stratifikace, sociální skupiny, sociální role, lidslý, kulturní a sociální kapitál
  • Vybrané teorie: G. H. Mead a H. Blumer, P. Bourdieu, A. Giddens, E. Goffman

3. Funkce, cíle a cílové skupiny poradenství ve vzdělávání dospělých


4. Klient v poradenském procesu


5. Poradce v poradenském procesu


6. Institucionální zabezpečení poradenských služeb ve vzdělávání dospělých; role poradenství u poskytovatelů vzdělávacích služeb


7. Informační zdroje pro poradenství


8. Poradenský proces a jeho fáze

 • LANGER, Tomáš. Psychologická a sociologická východiska poradenství ve vzdělávání dospělých. Praha: FF UK, 2017: výtah z rigorózní práce
 • FREIBERGOVÁ, Zuzana. Metodika poradenského procesu realizovaného s uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce České republiky. Praha: NVF, 2013 (online)
 • FREIBERGOVÁ, Zuzana a Radka VEPŘKOVÁ. Zpráva o průběhu poradenského procesu na Úřadu práce České republiky. Praha: NVF, 2013 (online)
 • Individuální akční plán (leták ÚP ČR)
 • KOL. Aplikace individuálních akčních plánů ve službách zaměstnanosti ČR. Praha, NVF, 2013 (online)

9. Komunikace v poradenském procesu


10. Individuální metody poradenské práce

 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1147-1
 • ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat. 2. vyd. Praha: SLON, 2007. ISBN 978-80-86429-36-6

11. Skupinové metody poradenské práce


12. Poradenství ve firemním vzdělávání


13. Poradenství ve vzdělávání v oblasti nezaměstnanosti

 • LANGER, Tomáš. Andragogické poradenství ve službách zaměstnanosti. Andragogika. Praha: DAHA, 2006, roč. 10, č. 1. ISSN 1211-6378
 • LANGER, Tomáš. Specifika andragogického poradenství v oblasti zaměstnanosti. Andragogika. Praha: DAHA, 2006, roč. 10, č. 3. ISSN 1211-6378

Anotace předmětu

 

AAN500054 / PORADENSTVÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
ANPR / Navazující magisterské studium
2017/2018
Mgr. Tomáš Langer
ZS 1/2; povinný předmět
Z+ZK / 5 kreditů

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoriemi a koncepty poradenské práce a jejich aplikací v činnosti poradce ve vzdělávání dospělých. Pozornost je zaměřena na funkce poradenství ve vzdělávání dospělých, cílové skupiny i na poradenské instituce, dále na klienta v poradenském procesu, roli poradce, vlastní poradenský proces, metodické nástroje a poradenství pro specifické cílové skupiny dospělých. V prakticky orientovaných seminářích jsou využívány rovněž případové studie a kazuistiky z poradenské praxe.

Charakteristika obsahu předmětu

 1. Teoretické základy poradenství ve vzdělávání dospělých
 2. Psychologické a sociologické aspekty poradenství ve vzdělávání dospělých
 3. Funkce, cíle a cílové skupiny poradenství ve vzdělávání dospělých
 4. Klient v poradenském procesu
 5. Poradce v poradenském procesu
 6. Institucionální zabezpečení poradenských služeb ve vzdělávání dospělých; role poradenství u poskytovatelů vzdělávacích služeb
 7. Informační zdroje pro poradenství
 8. Poradenský proces a jeho fáze
 9. Komunikace v poradenském procesu
 10. Individuální metody poradenské práce
 11. Skupinové metody poradenské práce
 12. Poradenství ve firemním vzdělávání
 13. Poradenství ve vzdělávání v oblasti nezaměstnanosti

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

 • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-134-7.
 • FREIBERGOVÁ, Zuzana. Metodika poradenského procesu realizovaného s uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce České republiky: certifikovaná metodika MPSV č.j. 2013/80685-141. [online] Praha: Národní vzdělávací fond, 2013. Dostupné z: http://www.nvf.cz/metodika-poradenskeho-procesu-realizovaneho-s-uchazeci-o-zamestnani-na-uradu-prace-ceske-republiky.
 • FREIBERGOVÁ, Zuzana a Pavlína MAŘÍKOVÁ. Zprostředkování a poradenství
  pro uchazeče o zaměstnání realizované Úřadem práce České republiky.
  [online] Praha: Národní vzdělávací fond, 2013. Dostupné z: http://www.nvf.cz/zprostredkovani-zamestnani-a-poradenstvi-pro-uchazece-o-zamestnani-realizovane-uradem-prace-ceske-republiky.
 • GIBSON, Robert L. a Marianne H. MITCHELL. Introduction to Counseling and Guidance. New Jersey: Pearson Education, 2003. ISBN 0-13-094201-4.
 • GLADDING, Samuel T. Counseling: A Comprehensive Profession. New Jersey: Pearson, 2013. ISBN 978-0-13-265797-6.
 • HADJ-MOUSSOVÁ, Zuzana, Lidmila VALENTOVÁ a kol. Poradenské teorie a strategie. Praha: PedF UK, 2002. ISBN 80-7290-098-6.
 • HANSEN, Ellen. Kariérové poradenství. Příručka pro země s nízkými a středními příjmy. [online] Praha: Centrum Euroguidance, Dům zahraničních služeb, 2007. ISBN 9788090400528. Dostupné z: http://www.naep.cz/download-variant.php?general_file_variant_id=1856&a=documents&.
 • KOL. Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace. [online] Praha:
  Dům zahraničních služeb pro Centrum Euroguidance, 2013. Dostupné z: http://www.euroguidance.cz/publikace/mezinarodni-prirucka.pdf.
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese: psychoterapeutické kapitoly
  pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese.
  5. vyd. Praha: Portál, 2006.
  ISBN 80-7367-181-6.
 • LANGER, Tomáš. Techniky skupinového poradenství. [online] Dostupné
  z: http://old.nvf.cz/spps/dokumenty/skupinove_poradenstvi.pdf.
 • LANGER, Tomáš. Andragogické poradenství ve službách zaměstnanosti. Andragogika. Praha: DAHA, 2006, roč. 10, č. 1. ISSN 1211-6378.
 • LANGER, Tomáš. Specifika andragogického poradenství v oblasti zaměstnanosti. Andragogika. Praha: DAHA, 2006, roč. 10, č. 3. ISSN 1211-6378.
 • LANGER, Tomáš. Skupinové poradenství v nezaměstnanosti. Andragogika. Praha: DAHA, 2007, roč. 11, č. 3. ISSN-1211 6378.
 • NOVOSAD, Libor. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-736-7509-7.
 • NOVOSAD, Libor. Základy speciálního poradenství. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-197-5.
 • NOVÝ, Lubomír. Životní dráha jako sociologický problém. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1989. ISBN 80-210-0187-9.
 • NYKL, Ladislav. Carl Ransom Rogers a jeho teorie: přístup zaměřený na člověka. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4055-3.
 • OECD. Career Guidance. A Handbook for Policy Makers. Paris: OECD, 2004.
  ISBN 9264015191. Dostupné z: http://www.oecd.org/edu/innovation-education/34060761.pdf.
 • ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-36-6.
 • UNESCO. Handbook on career counselling. UNESCO: Paris, 2002. ISBN neuvedeno. Dostupné na: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001257/125740e.pdf.
 • VYMĚTAL, Jan a Vlasta REZKOVÁ. Rogersovský přístup k dospělým a dětem. 2. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-561-X.
 • WATTS, A.G. a kol. Rethinking careers education and guidance: theory, policy and practice. New York: Routledge, 1996. ISBN 0-415-13975-9.

Atestace:

 • Zápočet je realizován formou vypracování zápočtové práce na téma konzultované s vyučujícím.
 • Zkouška je realizována formou ústního individuálního zkoušení v rozsahu látky uvedené v anotaci předmětu (viz Charakteristika obsahu předmětu).
 • Podmínky pro udělení zápočtu i zkoušky jsou stejné pro studenty prezenčního i kombinovaného studia.

Videa jsou streamována z portálu Youtube.com.