Aktuality

 • Aktuality nejsou v tuto chvíli k dispozici.

Zdroje a materiály k předmětu

 

1. Profesní vzdělávání dospělých, definice, terminologie, teoretické koncepty


2. Kontext a prostředí profesního vzdělávání dospělých


3. Systém profesního vzdělávání dospělých v České republice, koncepční a programové dokumenty profesního vzdělávání dospělých


 4. Legislativa profesního vzdělávání dospělých


5. Stav profesního vzdělávání dospělých v České republice podle vybraných statistik, výzkumů a analýz


6. Příprava profesního vzdělávání dospělých: strategický rámec, plán vzdělávání


7. Příprava profesního vzdělávání dospělých: analýza a identifikace vzdělávacích potřeb, vč. jejich interpretace


8. Příprava profesního vzdělávání dospělých: kompetence, kompetenční přístup ke vzdělávání a kompetenční modely


9. Příprava profesního vzdělávání dospělých: projekt vzdělávací akce


10. Realizace profesního vzdělávání dospělých: organizace, logistika a ekonomika


11. Evaluace profesního vzdělávání dospělých: zpětná vazba a její vyhodnocení


12. Kvalita a efektivita profesního vzdělávání dospělých


13. Aktuální trendy v profesním vzdělávání dospělých

 • LANGER, T.: Trendy ve firemním vzdělávání: český pohled. Firemní vzdělávání. Č. 6, roč. 2018, s. 8–9. Praha: Firemní vzdělávání, 2018. ISSN 2533-6479. Dostupné na: http://www.firemnivzdelavani.eu/archiv
 • LANGER, T.: Trendy firemního vzdělávání ve světě. Firemní vzdělávání. Č. 1, roč. 2019a, s. 8–9. Praha: Firemní vzdělávání, 2019. ISSN 2533-6479. Dostupné na: http://www.firemnivzdelavani.eu/archiv
 • LANGER, T.: Trendy ve firemním vzdělávání 2019/2020. Firemní vzdělávání. Č. 6,
  roč. 2019, s. 8–9. Praha: Firemní vzdělávání, 2019. ISSN 2533-6479. Dostupné na: http://www.firemnivzdelavani.eu/archiv

Anotace předmětu

 

AAN120028 / PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
ANPR / Bakalářské studium
2019/2020
PhDr. Tomáš Langer
1/1 LS; povinně volitelný předmět
Z + Zk / 4 kredity

Předmět bude realizován kombinací přímé výuky, přednášek s hosty – experty na jednotlivá témata a vlastní prací studentů na projektu. Díky tomuto kombinovanému přístupu získají studenti jak maximum teoretických informací, tak i praktických poznatků a zkušeností díky kontaktu s realitou profesního vzdělávání dospělých.

Charakteristika obsahu předmětu:

 1. Profesní vzdělávání dospělých, definice, terminologie, teoretické koncepty
 2. Kontext a prostředí profesního vzdělávání dospělých
 3. Systém profesního vzdělávání dospělých v České republice, koncepční a programové dokumenty profesního vzdělávání dospělých
 4. Legislativa profesního vzdělávání dospělých
 5. Stav profesního vzdělávání dospělých v České republice podle vybraných statistik, výzkumů a analýz
 6. Příprava profesního vzdělávání dospělých: strategický rámec, plán vzdělávání
 7. Příprava profesního vzdělávání dospělých: analýza a identifikace vzdělávacích potřeb, vč. jejich interpretace
 8. Příprava profesního vzdělávání dospělých: kompetence, kompetenční přístup ke vzdělávání a kompetenční modely
 9. Příprava profesního vzdělávání dospělých: projekt vzdělávací akce
 10. Realizace profesního vzdělávání dospělých: organizace, logistika a ekonomika
 11. Evaluace profesního vzdělávání dospělých: zpětná vazba a její vyhodnocení
 12. Kvalita a efektivita profesního vzdělávání dospělých
 13. Aktuální trendy v profesním vzdělávání dospělých

Povinná literatura:

 • BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2914-5.
 • HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1667-4.
 • LANGER, Tomáš. Spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí. Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Praha: Svaz průmyslu a dopravy, 2013. ISBN nebylo přiděleno. Dostupné na: https://www.socialnidialog.cz/images/stories/Zamestnavatele_a_vzdelavaci_instituce.pdf.

Doporučená literatura:

 • BELCOURT, Monica a Phillip C. WRIGHT. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-459-2.
 • FOLWARCZNÁ, Ivana. Rozvoj a vzdělávání manažerů. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3067-7.
 • HEJDUKOVÁ, Jitka a kol. Aktuální problémy zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců. Praha: ČMKOS, 2015. Dostupné na: http://www.spcr.cz/images/stories/Projekty/Aktualni_problemy_zamestnanosti.pdf.
 • KOL. Vzdělávání 4.0 a sociální partneři v České republice. Praha: Českomoravská konfederace odborových svazů, 2019. ISBN 978-80-86809-30-4.
 • NĚMEC, Jan. Další profesní vzdělávání. Právní úprava a stav ve vybraných evropských zemích. Praha: Parlamentní institut PS P ČR, 2007. Dostupné na: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=20956.
 • NOVOTNÝ, Petr (ed.). Pracoviště jako prostor k učení. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4918-5.
 • NOVOTNÝ, Petr. Profesní vzdělávání dospělých. In RABUŠICOVÁ, M., RABUŠIC, L. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 113-141. ISBN 978-80-210-4779-2.
 • NOVOTNÝ, Petr. Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5116-4.
 • VODÁK, Josef a Alžběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1904-7.
 • VYCHOVÁ, Helena. Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Praha: VÚPSV, 2008. ISBN 978-80-7416-017-2. Dostupné na: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_281.pdf.

Elektronické zdroje:

Zápočet:

K zápočtu je pro studenty prezenčního a kombinovaného studia požadována písemná práce, jejíž téma a požadavky je potřeba konzultovat s vyučujícím. Student si může vybrat jedno z následujících témat (práce musí být zpracována na podkladu reálné zkušenosti studenta, dostupných materiálů a s oporou v teoretických konceptech), případně navrhnout téma vlastní:

 • analýza systému profesního vzdělávání v konkrétní firmě,
 • analýza vzdělávacích potřeb v konkrétní firmě,
 • zpracování kompetenčního modelu pro vybranou pozici/e v konkrétní firmě,
 • zpracování plánu vzdělávání pro konkrétní firmu,
 • zpracování projektu konkrétní vzdělávací akce, vč. všech náležitostí.

Písemná práce musí vyhovovat základním požadavkům stanoveným katedrou pro vypracování pís. prací (viz Pokyny k vypracování bakalářské/diplomové práce).

Zkouška:

Zkouška je realizována formou ústního individuálního zkoušení v rozsahu látky uvedené v anotaci předmětu (viz Charakteristika obsahu předmětu). Ke zkoušce lze přistoupit po získání zápočtu.

Podmínky pro udělení zkoušky jsou stejné pro studenty prezenčního i kombinovaného studia.

 

Prerekvizitou předmětu Profesní vzdělávání dospělých je předmět Aplikace metod vzdělávání dospělých (AAN120041).