Reportáž EPALE z EKS: O kvalitě svědčí nejen řada ocenění, ale především spokojení klienti

Pro další rozhovor jsme tentokrát nejeli daleko, ale zůstali jsme v Praze. Jednou z institucí, která se vyznačuje orientací na ne zcela obvyklá témata a cílové skupiny, která zcela přirozeně kombinuje vzdělávání a poradenství, a navíc za svou práci získává pravidelně řadu ocenění, je EKS.

Evropská kontaktní skupina (EKS) vznikla jako občanské sdružení a ve své činnosti nyní pokračuje ve formě zapsaného spolku, v jehož čele je předsedkyně a 3členný výkonný výbor. Již od svého zrodu v roce 2002 se EKS zaměřuje na přenášení zahraničního know-how do českého prostředí (proto onen evropský aspekt již v samotném názvu). Zkušenost, zážitek a interakce jsou základem pro jakékoliv aktivity, které tým celkem 10 zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti vytváří a nabízí široké veřejnosti. „Vycházíme ze zkušenostního učení, znalosti tedy nepředáváme, ale necháváme je účastníky zažít. Zároveň vycházíme z toho, co už lidé umí a vědí, a pracujeme s tím, co je přenositelné do jejich praxe,“ představuje filozofii fungování EKS její ředitelka Eva Kavková.

Kromě vzdělávacích aktivit, u nichž se zastavíme později, se v posledních pěti letech EKS orientuje na oblast kariérového poradenství. Misí je nalézt každému klientovi takové povolání, které jej bude naplňovat, v němž se bude cítit spokojený. V centru pozornosti je pro kariérové poradce člověk se svou specifickou schopností se rozvíjet a rozhodovat se. Samozřejmostí je tedy respekt k člověku, jeho zvláštnostem, potřebám a přáním. Unikátnost této společnosti tak tkví nejen v mezinárodním know-how, ale také v důrazu na genderovou stránku, významném rozvoji kariérových poradců, vydávání vlastních metodik a publikací.

Mezi typické klienty EKS patří kariéroví poradci na školách a také znevýhodněné skupiny různého typu: matky s malými dětmi, dlouhodobě nezaměstnaní nebo čerství absolventi). Mezi klienty se řadí také neziskové organizace, státní instituce či vysoké školy (např. Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze, Filozofická fakulta MU v Brně, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze či Akademie věd ČR). „Klienty nejčastěji získáváme prostřednictvím Úřadu práce ČR, kdy naše projekty vhodně doplňují aktivity úřadu, a také spolupracujeme s řadou neformálních skupin v regionech. Mnoho klientů k nám přichází na základě doporučení, což nás pochopitelně těší nejvíce,“ s úsměvem dodává Eva Kavková.

Témata vzdělávacích aktivit určují nejen aktuální trendy, vlastní zkušenosti pracovníků a pracovnic EKS, ale především klienti a jejich zájmy. Mezi populární patří kromě silně zastoupených kurzů kariérového poradenství témata jako stres a vyhoření, time management, slaďování rodinného a pracovního života, nenásilná komunikace či asertivita, tedy témata uplatnitelná jak v profesním, tak i osobním životě klienta.

Nejraději vzpomínám na paní Kateřinu. Byla na rodičovské dovolené s dvěma dětmi, navíc byla cizinka, která neuměla moc dobře česky. Sebevědomí měla na nule. V EKS absolvovala několik kurzů, kde se nejdříve naučila plynně komunikovat v češtině. Následně si v kurzu hledání silných stránek zmapovala svůj dosavadní život a byla schopna se na něj podívat jinou optikou. Uvědomila si, že má řadu dovedností a také úspěchů, byť pocházejí z jiné než pracovní sféry. V kurzu prezentačních dovedností se pak naučila o svých úspěších a dovednostech mluvit tak, aby to zaujalo případného zaměstnavatele a dnes, po několika letech pracuje jako úspěšná manažerka“ popisuje Eva Kavková.

Vzdělávání vládnou především prezenční kurzy, někdy v kombinaci s online podporou v prostředí v LMS Moodle. V kurzech se lektorky zaměřují nejen na vlastní výuku, ale také na lidský kontakt, podněcování příjemné atmosféry a interakce. Přednášky ve výuce moc rády nevidí, proto v metodice kurzů najdete spoustu samostatné práce (např. vytváření portfolia, vlastního akčního plánu), zážitkových aktivit na principech Kolbova cyklu zkušenostního učení, ale také rolových her, práce s obrázkovými kartami (b-creative či Dixit), dále improvizačního divadla, reflexe i sebereflexe.

Při vzdělávání dříve převažovaly PowerPointové prezentace a práce s interaktivní tabulí, nyní se vracíme k práci s flip-chartem a konkrétními pomůckami jako jsou obrázkové karty, přírodniny, life-lines či koláže,“ vypočítává Eva Kavková.

Když přijímáme nového lektora, výběrové řízení může někomu připomínat nábor do NASA. Jde nám hlavně o nadání k této specifické profesi a chuť na sobě pracovat. Při výběru jsme doplnili klasický pohovor simulací reálných situací a aktivitami typu assessment center,“ uvádí Eva Kavková. Pro lektorský tým má EKS zpracován vlastní standard lektorské práce navíc se každé 2 měsíce lektorky účastní workshopu, v němž přenášejí know-how získané v externích kurzech dovnitř EKS. Hodnocení lektorek probíhá klasicky prostřednictvím evaluačních dotazníků, ale i s využitím náslechů podle metodických doporučení. Součástí rozvoje stabilního týmu čítajícího v současnosti šest lektorek je i týmová a klientská supervize, individuální rozvojový plán pro lektorky a pravidelná hodnoticí schůzka s ředitelkou společnosti. Nedílnou aktivitou EKS i publikační činnost. Kromě již zmíněných vlastních knih vydává EKS newsletter a publikuje články v časopisech (namátkou Hospodářské noviny, Sociální práce či HR Forum).

O tom, že kvalita je v EKS klíčovou hodnotou, svědčí nejen respektování etického kodexu (ale především konkrétní činy. EKS totiž stojí za vznikem Expertní komory kariérového poradenství, která vznikla ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje, Centrem kompetencí a společností Vysočina Education v roce 2017. V rámci rozvoje svých pracovníků a pracovnic EKS spolupracuje i s Centrem Euroguidance a řadou zahraničních partnerů.

O kvalitě pak vypovídá hned několik získaných ocenění. „Nejvíce si cením asi hned první Národní ceny kariérového poradenství z roku 2012, ale také Zlaté hvězdy Evropské komise získané v roce 2006. Ceny jednoznačně přinesly potvrzení toho, že naši práci děláme dobře a můžeme tak být inspirací i pro další instituce,“ uvádí Eva Kavková. Při pohledu do budoucnosti však nevidí jen pozitiva. „Protože je naším klíčovým je kariérové poradenství na školách, mrzí nás, jak tristním způsobem si děti stále volí své budoucí povolání. Samostatný kariérový poradce v novele školského zákona neprošel, situace tak zůstává i nadále nevyřešená,“ komentuje Eva Kavková, ale zároveň optimisticky dodává: „Přes všechna úskalí je motorem pro naši další práci pozitivní zpětná vazba klientů a jejich energie.

Autor: Tomáš Langer, expert EPALE
Fotografie: EKS

Původní zdroj: EPALE