Aktuality

Informace k prezentaci zápočtů:

 • Uskuteční se ve čtvrtek 7. 1. 2021 od 17:30, aktuálně to vypadá na online podobu…
 • Alespoň den před prezentací mi zašlete link na kurz, abych se do něj dostal. Prosím, pošlete link bez registrace (talentLMS to umí, pokud by to u ostatních nešlo, pošlete s linkem i přihlašovací údaje).
 • Každá skupina bude mít na prezentaci 10 minut (v MS Teams nasdílíte svou plochu), následovat bude 5 minut na dotazy a hodnocení. Bude to sice „rychlovka“, ale díky tomu, že si můžete vzájemně e-kurzy nasdílet, můžete se jim věnovat později detailně.
 • Nepřipravujte si prosím žádnou prezentaci, ale svůj e-kurz postupně proklikejte spolu se svým komentářem (doporučuji se dohodnout, kdo bude prezentovat).
 • Udělení zápočtu neproběhne okamžitě, ale cca do týdne – musím postupně všechny kurzy projít jako účastník, abych věděl, že splňují požadavky – navíc se na ně upřímně těším. 🙂

V případě jakýchkoliv dotazů jsem samozřejmě k dispozici.

 

Nové zdroje k tématu (uvedeny také u jednotlivých témat):

 

Hosté na výuce:

 • 12. 11. 2020 Jan Složil ze spol. SantiaX/Xlearning a tématy: Online vzdělávání a jeho využití, vzdělávací cesta, jak vzniká e-learning a LMS.
 • 19. 11. 2020 Václav Formánek z Educasoft Solutions a tématem Tvorba online kurzu z pohledu klienta a dodavatele.
 • 10. 12. 2020 Leoš Kubíček ze spol. Virtual Lab a tématem rozšířená a virtuální realita ve vzdělávání.
 • 7. 1. 2021 Brano Frk s tématem Aktuální trendy v elektronickém vzdělávání.

 

Specifikace zápočtu:

 • Varianta 1:
  • Vytvoření komplexního e-kurzu podle zadání tématu, způsobem, v rozsahu a v termínu určeném vyučujícím a jeho představení s obhajobou před studenty a vyučujícím.
  • Práce v týmech po 3–4 studentech.
  • Zadání tématu do 22. 10. 2020.
  • Závěrečné obhajoby 7. 1. 2021.
  • Libovolná platforma (např. talentLMS).
  • Celé vybrané téma: úvod, vlastní obsah, závěr.
  • Minimální požadavky:
   • převážně vlastní (převzaté=citované) texty,
   • vlastní obrázky/foto/grafika (min. 5),
   • vlastní videa (celkem min. 3 minuty videa, vč. střihu, titulkování, příp. dalších úprav),
   • vlastní dokument PDF s handoutem (min. 1 strana: text + grafika vytvořená v grafickém programu + hypertexty),
   • průběžný/závěrečný test (min. 10 otázek, min. 2 typy testu) s vyhodnocením,
   • gamifikační prvky (min. 1).
  • Organizační informace:
   • nutná pilotáž na min. 10 účastnících (mimo tým a ročník),
   • vše v souladu s autorskými právy,
   • doporučuji pracovat v týmu prostřednictvím projektového softwaru (Trello, Basecamp, Asana) – není to povinné.
 • Varianta 2:
  • Spolupráce se společností EDUCASOFT a práce na reálném zadání e-kurzu (není třeba pracovat ve skupině, je možné i individuálně): napište mi v případě zájmu, propojím Vás.
  • Požadavky jsou stejné s těmi pro variantu 1 výše.
 • Varianta 3:
  • Spolupráce s Honzou Veselým (www.vese.ly), možnost vytvořit e-kurz na jeho platformě www.dobrokurzy.cz. Pokud by se vám líbila myšlenka kurzu za dobrý skutek, můžete využít i tuto platformu – projděte si tam již existující kurz Lean Canvas (mimochodem se může velmi hodit pro zadání zápočtu) a vyhodnoťte, zda vám takový formát vyhovuje. Protože tam ale bude nutné některé věci (mj. pro účely uznání zápočtu) doprogramovat, spojte se s ním prosím co nejdříve: jan@vese.ly, ideálně mne uveďte do kopie.
  • Požadavky jsou stejné s těmi pro variantu 1 výše.

Zdroje a materiály k předmětu

1. Vzdělávání dospělých v prostředí informačních technologií


2. Online marketing vzdělávacích institucí: specifika ICT komunikace, marketingové nástroje používané v 21. století

 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2011
 • EGER, Ludvík a kol. Komunikace vzdělávacích organizací s veřejností na internetu. Praha: Česká andragogická společnost, 2010
 • KOL. Kuchařka marketingu pro vzdělávací instituce. Praha: NÚV, 2012. Dostupné na: http://www.nuov.cz/uploads/koncept/vystupy/KUCHARKA.pdf
 • KOL. Online marketing. Současné trendy očima předních expertů. Brno: Computer Press, 2014
 • Wikipedia: Internetový marketing. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%BD_marketing

3. Elektronické vzdělávání (digitální vzdělávání, e-learning): vývoj, základní pojmy, principy


4. Elektronická zařízení pro podporu výuky: počítač, tablet, telefon a další zařízení, zásady pro využití nástrojů ve výuce


5. Aplikace, softwary a další nástroje pro podporu výuky


6. Elektronické materiály pro podporu výuky: typy materiálů, zásady tvorby a publikace materiálů

 • KOSTOLÁNYOVÁ, Kateřina. Distanční vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Dostupné na: https://docplayer.cz/18074145-Distancni-vzdelavani.html
 • ZLÁMALOVÁ, Helena. Příručka pro autory distančních opor. Praha: Národní centrum distančního vzdělávání, 2006

7. Elektronický kurz: příprava projektu a jeho řízení, akreditace


8. Elektronický kurz: design kurzu, prototypování, pilotáž


9. Elektronický kurz: tvorba obsahu kurzu


10. Elektronický kurz: tvorba jednotlivých součástí kurzu (text, foto, video)


11. Elektronické vzdělávání ve firemní, podnikové a vysokoškolské praxi v ČR, elektronické vzdělávání pro širokou veřejnost


12. Současné trendy v elektronickém vzdělávání: microlearning, digitální odznaky, gamifikace vzdělávání, edutainment


13. Současné trendy v elektronickém vzdělávání: VR/AR/AI/BD, blockchain a další

Anotace předmětu

AAN120015 / VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
ANPR / Bakalářské studium
2020/2021
PhDr. Tomáš Langer
ZS 2/1; povinný předmět
Z + Zk/ 4 kredity

Cílem předmětu je představit vývoj digitálního (elektronického) vzdělávání, jeho současný stav a trendy, výhody a nevýhody využívání ICT, a to i v kontextu online marketingu, představit příklady různých aplikací digitálního vzdělávání pro dospělé, seznámit studenty s dostupnými nástroji IT pro vzdělávání dospělých a možnostmi jejich využití ve firemní a podnikové praxi. Předmět bude realizován kombinací prezenční výuky, výuky prostřednictvím digitálních technologií, přednášek s hosty – experty na vybraná témata a průběžnou skupinovou prací studentů na zadání projektů e-kurzu. Díky tomuto kombinovanému přístupu studenti získají potřebné teoretické znalosti i praktické dovednosti a zkušenosti prostřednictvím řešení vlastních projektů, navíc přímo v digitálním prostředí.

Charakteristika obsahu předmětu:

 1. Vzdělávání dospělých v prostředí informačních technologií
 2. Online marketing vzdělávacích institucí: specifika ICT komunikace, marketingové nástroje používané v 21. století
 3. Elektronické vzdělávání (digitální vzdělávání, e-learning): vývoj, základní pojmy, principy
 4. Elektronická zařízení pro podporu výuky: počítač, tablet, smartphone a další zařízení, zásady pro využití nástrojů ve výuce
 5. Aplikace, softwary a další nástroje pro podporu výuky
 6. Elektronické materiály pro podporu výuky: typy materiálů, zásady tvorby a publikace materiálů
 7. Elektronický kurz: příprava projektu a jeho řízení, akreditace
 8. Elektronický kurz: design kurzu, prototypování, pilotáž
 9. Elektronický kurz: tvorba obsahu kurzu
 10. Elektronický kurz: tvorba jednotlivých součástí kurzu (text, foto, video)
 11. Elektronické vzdělávání ve firemní, podnikové a vysokoškolské praxi v ČR, elektronické vzdělávání pro širokou veřejnost
 12. Současné trendy v elektronickém vzdělávání: microlearning, hybrid learning, gamifikace vzdělávání, edutainment
 13. Současné trendy v elektronickém vzdělávání: VR/AR/AI/BD, blockchain a další

Povinná literatura:

 • BAREŠOVÁ, Andrea. E-learning ve vzdělávání dospělých. Praha: 1. VOX, 2011. ISBN 978-80-87480-00-7.
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4152-9.
 • ZOUNEK, Jiří a kol. E-learning. Učení (se) s online technologiemi. Praha: Wolters Kluwer: 2016. ISBN 978-80- 7552-217-7.

Doporučená literatura:

 • ČERNÝ, Michal. Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9330-0.
 • ČERNÝ, Michal. Webináře ve vzdělávání: Pedagogické a didaktické aspekty. Brno: Flow, 2015. ISBN nebylo přiděleno. Dostupné z: http://eknihy.knihovna.cz/static/files/webinare-ve-vzdelavani-pedagogicke-a-didakticke- aspekty.pdf.
 • ČERNÝ, Michal a Pavlína MAZÁČOVÁ. Tablet ve školní praxi. Brno: Flow, 2015. ISBN 978-80-88123-02-6. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/298808110_Tablet_ve_skolni_praxi.
 • EGER, Ludvík. Vzdělávání dospělých a ICT. Plzeň: NAVA, 2012. ISBN 978-80-7211-428-3.
 • EGEROVÁ, Dana. E-learning jako možný nástroj vzdělávání a rozvoje pracovníků. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. ISBN 978-80-261-0139-0.
 • FRK, Branislav. E-learning a online vzdelávanie dospelých. PEDAGOGIKA.SK. 2010, č. 2, roč. 1, s. 107-122. Dostupné z: http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-1/cislo-2/E-learning%20a%20online%20vzdelavanie%20dospelych.pdf.
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Distanční vzdělávání pro učitele. Brno: Flow, 2015. ISBN 978-80-905480-7-7. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/298808009_Distancni_vzdelavani_pro_ucitele.
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Online marketing. Současné trendy očima předních expertů. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4155-7.
 • LANGER, Tomáš. Moderní lektor: Průvodce úspěšného vzdělavatele dospělých. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0093-4.
 • VŠETULOVÁ, Monika a kol. Příručka pro tutora. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80- 244-1641-0.
 • ZLÁMALOVÁ, Helena. Příručka pro tutory distančního vzdělávání. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita a Národní centrum distančního vzdělávání, 2003. ISBN 80-248-0280-5. Dostupné z: http://www.elearn.vsb.cz/cz/kurzy/Tutori_DiV_studia.pdf.

Webové zdroje:

Zápočet:
Zápočet bude udělen za vytvoření komplexního e-kurzu podle zadání tématu, způsobem, v rozsahu a v termínu určeném vyučujícím a za jeho představení s obhajobou před studenty a vyučujícím.

Zkouška
Zkouška má ústní formu v podobě komplexního řešení případové studie napříč studijními okruhy.

Prerekvizitou předmětu Vzdělávání dospělých a informační technologie je předmět Aplikace metod vzdělávání dospělých (AAN120041).

Videa jsou streamována z portálu MotivP.com nebo Youtube.com.