Aktuality

 • Pro studenty tohoto předmětu jsme se spol. 1. VOX dohodli speciální akci na publikaci Barešová, A.: E-learning ve vzdělávání dospělých za cenu 50 Kč. Postačí si knihu objednat na e-mailu jelenova@vox-kurzy.cz a uvést kód akce „student PhDr. Tomáše Langera“. Způsob odběru doporučuji osobní (1. VOX, Senovážné nám. 978/23, Praha 1, 4. patro, odd. realizace), jinak bude automaticky zasláno poštou a částka se navýší o 90 Kč expedičních poplatků.
 • Specifikace zadání zápočtu (e-kurz, práce ve skupinách dle rozpisu):
  • libovolná free platforma (např. talentLMS.com),
  • celé vybrané téma (nejen jeho část), tedy úvod, vlastní obsah, závěr, ověření znalostí,
  • e-kurz bude obsahovat minimálně tyto prvky:
   • vlastní i převzaté (citované!) texty,
   • vlastní obrázky (min. 5),
   • vlastní videa (celkem min. 3 minuty videa, vč. střihu a titulkování; vhodné je rozložit do více kratších videí),
   • vlastní dokument PDF se zpracovaným handoutem pro podporu výuky ke stažení (min. 1 strana: text + grafika + hypertexty),
   • průběžný/závěrečný test (min. 10 otázek, min. 2 typy testu) s vyhodnocením,
   • gamifikační prvky (min. 1),
   • vše musí být v souladu s autorskými právy!
  • doporučuji (nejde o povinnost) využívat pro práci v týmech některý z projektových softwarů, např. Trello, Basecamp či Asana.

Zdroje a materiály k předmětu

 

1. Vzdělávání dospělých v prostředí informačních technologií


2. Online marketing vzdělávacích institucí: specifika ICT komunikace, marketingové nástroje používané v 21. století

 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2011
 • EGER, Ludvík a kol. Komunikace vzdělávacích organizací s veřejností na internetu. Praha: Česká andragogická společnost, 2010
 • KOL. Kuchařka marketingu pro vzdělávací instituce. Praha: NÚV, 2012. Dostupné na: http://www.nuov.cz/uploads/koncept/vystupy/KUCHARKA.pdf
 • KOL. Online marketing. Současné trendy očima předních expertů. Brno: Computer Press, 2014
 • Wikipedia: Internetový marketing. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%BD_marketing

3. Elektronické (digitální) vzdělávání: vývoj, základní pojmy, principy


4. Didaktické zásady pro digitální vzdělávání

 • KOSTOLÁNYOVÁ, Kateřina. Distanční vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Dostupné na: https://publi.cz/download/publication/27?online=1
 • VŠETULOVÁ, Monika a kol. Příručka pro tutora. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007
 • ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a eLearning. Praha: UJAK, 2008
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning. Učení (se) s online technologiemi. Praha: Wolters Kluwer: 2012

5. Elektronická zařízení pro podporu výuky: počítač, tablet, telefon a další zařízení, zásady pro využití nástrojů ve výuce


6. Softwary a další nástroje pro vzdělávací instituce


7. Elektronické materiály pro podporu výuky: typy materiálů, zásady tvorby a publikace materiálů

 • KOSTOLÁNYOVÁ, Kateřina. Distanční vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Dostupné na: https://publi.cz/download/publication/27?online=1
 • ZLÁMALOVÁ, Helena. Příručka pro autory distančních opor. Praha: Národní centrum distančního vzdělávání, 2006

8. Elektronický kurz: příprava projektu a jeho řízení, akreditace a certifikace, příprava modulů


9. Elektronický kurz: tvorba obsahu kurzu, realizace a evaluace kurzu


10. Elektronické vzdělávání pro širokou veřejnost, MOOC kurzy


11. Elektronické vzdělávání ve firemní a podnikové praxi a na univerzitách v ČR


12. Současné trendy v elektronickém vzdělávání: micro learning, m-learning, gamifikace vzdělávání, digitální odznaky


13. Současné trendy v elektronickém vzdělávání: virtual learning environment, augmented reality, instructional design, umělá inteligence, individualizace a personalizace vzdělávání a další

Anotace předmětu

 

AAN120015 / VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
ANPR / Bakalářské studium
2017/2018
PhDr. Tomáš Langer
LS 2/1; povinný předmět
Z + Zk/ 4 kredity

Cílem předmětu je objasnit vývoj digitálního (elektronického) vzdělávání, jeho současný stav a trendy, výhody a nevýhody využívání ICT, a to i v kontextu online marketingu, představit příklady různých aplikací digitálního vzdělávání pro dospělé, seznámit studenty s dostupnými nástroji IT pro vzdělávání dospělých a možnostmi jejich využití v univerzitní, firemní a podnikové praxi.

Předmět bude realizován kombinací přímé výuky, přednášek s hosty – experty na vybraná témata a průběžnou skupinovou prací studentů na zadání projektů e-kurzu. Studenti díky tomuto kombinovanému přístupu získají jak potřebné teoretické informace, tak i praktické poznatky a zkušenosti díky řešení projektů.

Charakteristika obsahu předmětu:

 1. Vzdělávání dospělých v prostředí informačních technologií
 2. Online marketing vzdělávacích institucí: specifika ICT komunikace, marketingové nástroje používané v 21. století
 3. Elektronické (digitální) vzdělávání: vývoj, základní pojmy, principy
 4. Didaktické zásady pro digitální vzdělávání
 5. Elektronická zařízení pro podporu výuky: počítač, tablet, smartphone a další zařízení, zásady pro využití nástrojů ve výuce
 6. Softwary a další nástroje pro podporu výuky
 7. Elektronické materiály pro podporu výuky: typy materiálů, zásady tvorby a publikace materiálů
 8. Elektronický kurz: příprava projektu a jeho řízení, akreditace a certifikace, příprava modulů
 9. Elektronický kurz: tvorba obsahu kurzu, realizace a evaluace kurzu
 10. Elektronické vzdělávání pro širokou veřejnost, MOOC kurzy
 11. Elektronické vzdělávání ve firemní a podnikové praxi a na univerzitách v ČR
 12. Současné trendy v elektronickém vzdělávání: micro learning, m-learning, gamifikace vzdělávání, digitální odznaky
 13. Současné trendy v elektronickém vzdělávání: virtual learning environment, augmented reality, instructional design, umělá inteligence, individualizace a personalizace vzdělávání a další

Povinná literatura:

 • BAREŠOVÁ, Andrea. E-learning ve vzdělávání dospělých. Praha: 1. VOX, 2011. ISBN 978-80-87480-00-7.
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4152-9.
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning. Učení (se) s online technologiemi. Praha: Wolters Kluwer: 2012. ISBN 978-80-7357-903-6.

Doporučená literatura:

 • EGER, Ludvík a kol. Komunikace vzdělávacích organizací s veřejností na internetu. Praha: Česká andragogická společnost, 2010. ISBN 978-80-87306-07-9.
 • EGER, Ludvík. Vzdělávání dospělých a ICT. Plzeň: NAVA, 2012. ISBN 978-80-7211-428-3.
 • EGEROVÁ, Dana. E-learning jako možný nástroj vzdělávání a rozvoje pracovníků. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. ISBN 978-80-261-0139-0.
 • FRK, Branislav. E-learning a online vzdelávanie dospelých. PEDAGOGIKA.SK. 2010, č. 2, roč. 1, s. 107-122. Dostupné z: http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-1/cislo-2/E-learning%20a%20online%20vzdelavanie%20dospelych.pdf.
 • KOL. Online marketing. Současné trendy očima předních expertů. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4155-7.
 • LANGER, Tomáš. Moderní lektor. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0093-4.
 • VŠETULOVÁ, Monika a kol. Příručka pro tutora. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1641-0.
 • ZLÁMALOVÁ Helena. Distanční vzdělávání a e-learning v evropských zemích. AULA. 2007, č. 04, roč. 15, s. 38-59. ISSN 1210-6658. Dostupné z: http://www.csvs.cz/aula/clanky/12-2007-4-distancni-vzdelavani.pdf.
 • ZLÁMALOVÁ, Helena. Příručka pro tutory distančního vzdělávání. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita a Národní centrum distančního vzdělávání, 2003. ISBN 80-248-0280-5. Dostupné z: http://www.elearn.vsb.cz/cz/kurzy/Tutori_DiV_studia.pdf.

Webové zdroje:

Atestace:

Zápočet bude udělen za vytvoření komplexního e-kurzu podle zadání tématu, způsobem, v rozsahu a v termínu určeném vyučujícím; a jeho závěrečné představení s obhajobou před studenty a vyučujícím.

Zkouška má ústní podobu a je vykonána formou komplexního řešení případové studie napříč studijními okruhy.

Podmínky pro udělení zápočtu jsou stejné pro studenty prezenčního i kombinovaného studia.

 

Videa jsou streamována z portálu MotivP.com nebo Youtube.com.